โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 
ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ระดับชั้น

สถานที่

๒๐ มิ.ย. ๕๖ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
เบ๊น-โบ๊ต โชว์
อนุบาลปีที่ ๑-๓
ห้องประชุม อาคารละอออุทิศ
๒๔-๒๘ มิ.ย. ๕๖ ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น.
สัปดาห์ภาษาไทย
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
สนามหน้าอาคารละอออุทิศ
๒๕ มิ.ย. ๕๖ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ประชุมผู้ปกครอง
บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต
ห้องเรียน
๒๖ มิ.ย. ๕๖.
วันสุนทรภู่
 
๒๖ มิ.ย. ๕๖ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
อนุบาลปีที่ ๓
ห้องเรียน
๒๗ มิ.ย. ๕๖ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
พิธีมอบดาวเด็กดี
บ้านหนูน้อย - อนุบาล ๓
สนามหน้าอาคารละอออุทิศ
๒๗ มิ.ย. ๕๖ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
อนุบาลปีที่ ๒
ห้องเรียน
๒๗ มิ.ย. ๕๖ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
ห้องเรียน
๒๘ มิ.ย. ๕๖ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
อนุบาลปีที่ ๑
ห้องเรียน
๒๘ มิ.ย. ๕๖ ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ห้องเรียน
๕ ก.ค. ๕๖
เลือกตั้งประธานนักเรียน
๑๗-๑๙ ก.ค. ๕๖
สัปดาห์วันพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   
๑๘ ก.ค. ๕๖
รับน้องใหม่
   
๒๕ ก.ค. ๕๖
พิธีไหว้ครู
   
๙ ส.ค. ๕๖
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   
๑๖,๑๙,๒๐ ส.ค. ๕๖
สอบย่อยครั้งที่ ๑
ประถมศึกษา
 
๑๐ ก.ย. ๕๖
งาน Book Fair ๕๖
   
๑๓ ก.ย. ๕๖
งานทำบุญคุณยายละออ
   
๑๗ ก.ย. ๕๖
วันวิทยาศาสตร์
   
๙-๑๑ ต.ค. ๕๖
สอบย่อยปลาย
ประถมศึกษา
ห้องเรียน
๑๕ ต.ค. ๕๖
นิทรรศการผลงานนักเรียน
   
๑๕ ต.ค. ๕๖
ปิดภาคเรียน