โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรียนรู้อย่างมีความสุข ทักษะกระบวนการคิด ...............
นวัตกรรมของโรงเรียน นวัตกรรรมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ พัฒนาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเข้มเข็งด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.