ความเป็นมาของงานการศึกษาพิเศษ ในวิทยาลัยครูสวนดุสิต เริ่มในปี พ.ศ. 2512 โดยมีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2512 เปิดศูนย์ทดลองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรก จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนสาธิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน พ.ศ. 2513 ขอความร่วมมือจากครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่งนักเรียนอนุบาลห้องละ 1 คนมาเรียนร่วมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พ.ศ. 2514 ส่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 2 คน ทดลองเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ ที่โรงเรียนพญาไท พ.ศ. 2519 หน่วยงานทดลองโครงการการศึกษาพิเศษ ได้รับยกฐานะให้เป็นภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ โดยการอนุมัติของสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2520 ทดลองสอนเด็กเรียนช้า 1 กลุ่ม มีนักเรียนจำนวน 2 คน พ.ศ. Read More …

ฝ่ายประถมศึกษา

           โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1  จึงได้นำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย จุดเน้น  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสู่หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้กำหนดเป้าหมาย จุดเน้น  ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  แก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย  สนองความต้องการของผู้ปกครองและสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียน 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เกณฑ์การจบหลักสูตร       วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ Read More …