การสอนที่ดีนั้นมิใช่หมายเพียงแค่เทคนิคการสอน แต่การสอนที่ดีจะต้องออกมาจากอัตลักษณ์และจรรยาบรรณของความเป็นครู จากภายในจิตใจของผู้ที่รักในอาชีพครูและเสียสละได้เพื่อนักเรียนและโรงเรียน สิ่งที่เราต้องการในตัวครู คือ ความเป็นครูด้วยหัวใจ (A teacher at heart) ( Palmer, 1998)------------... เด็กๆจะให้ความสนใจและจะรอคอยเวลาที่จะได้ร้องเพลงและร้องเพลงประกอบการแสดงลีลาท่าทางตามเนื้อเพลง โดยเฉพาะในระยะแรกที่เด็กตัวน้อยๆ จะต้องจากบ้าน จากพ่อแม่ และบุคคลที่คุ้นเคย ต้องมาพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งสถานที่และบุคคลรอบข้างที่ไม่คุ้นเคย เด็กเหล่านี้จึงต้องอาศัยเวลาเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจบุคคลที่อยู่รอบตัวเด็กในโรงเรียนศูนย์เด็ก------------... การดำเนินชีวิตดูจะไม่แตกต่างอะไรไปจากเครื่องจักรที่ทำทุกอย่างไปตามหน้าที่ ถ้ามีกระแสสังคมว่า ตรงไหนดี ตรงไหนงาม ก็เห็นคล้อยตามกระแสไปจนลืมใช้สติพิจารณาไตร่ตรองว่า สิ่งที่กระแสสังคมนิยมหรือเห็นว่า ถูกต้อง ดีงาม เป็นความสุขด้วยหรือไม่...------------จะเห็นได้ว่าทักษะในการสำรวจ เก็บรวบรวม และสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนั้น การสำรวจในบางครั้งอาจส่งผลให้ผู้สำรวจเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยอันอาจนำไปสู่การตั้งคำถามในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ แต่ใครจะเชื่อบ้างว่า เพียงแค่ดอกไม้ไม่กี่ดอกในแจกันจะส่งผลให้เด็กๆ กลายเป็นนักสำรวจน้อยไปได้