ประเภท หนังสือ เอกสารทางการศึกษา

 

 • กรณีที่ 1 มอบตัวตามปกติ

   • ใบมอบตัวนักเรียน ตัวอย่างแบบมอบตัว อนุบาล , ประถม , การศึกษาพิเศษ

   • สำเนาสูติบัตรนักเรียน

   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

   • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

   • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

   • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

   • อื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นักเรียน บิดา มารกา (ถ้ามี)


 • กรณีที่ 2 มอบตัวระหว่างภาคเรียน

   • หนังสือส่งตัวจากโรงเรียน

   • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเรียน

   • สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

   • แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.6)

   • ระเบียนสะสม (ปพ.8)

   • บัตรสุขภาพ

   • ใบมอบตัวนักเรียน

   • สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน

   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

   • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

   • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

   • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

   • อื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นักเรียน บิดา มารกา (ถ้ามี) • กรณีที่ 3 มอบตัวระหว่างภาคเรียน (ต่างประเทศ)

   • สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript)

   • แบบรายงานผลการเรียน

   • ใบมอบตัวนักเรียน

   • สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน

   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

   • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

   • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

   • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

   • อื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)

    

กลับไปด้านบน