ประเภท หนังสือ เอกสารทางการศึกษา

 • ตัวอย่างเอกสาร

  - หนังสือรับรองสถานภาพทางการเรียนภาษาไทย/อังกฤษ ตัวอย่าง ไทย / อังกฤษ

  - หนังสือรับรองผลการเรียนไทย/อังกฤษ download ตัวอย่าง ไทย / อังกฤษ

  - หนังสือรับรองเพื่อขอทุนการศึกษา download ตัวอย่าง 1 , 2 , 3

  - หนังสือรับรองคุณลักษณะพิเศษ (ความสามารถพิเศษ) ตัวอย่าง 1

  - หนังสือการรับรองอื่นๆ (แนบแบบฟอร์ม)

  - หนังสือแสดงผลการเรียนเป็นภาษาไทย (ปพ.1) ตัวอย่าง หน้า , หลัง

  - หนังสือแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript) ตัวอย่าง หน้า , หลัง

  - สำเนาสมุดพก (ปพ.6)

 • เอกสารการศึกษา

  • กรณีที่ 1 จบการศึกษาตามหลักสูตรศึกษา

   - หนังสือแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
   - หนังสือรับรองสถานภาพทางการเรียน
   - แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.6)
   - ระเบียนสะสม (ปพ.8)
   - บัตรสุขภาพ

  • กรณีที่ 2 ลาออกระหว่างเรียน

   - หนังสือส่งตัวจากโรงเรียน
   - หนังสือรับรองสถานภาพทางการเรียน
   - หนังสือแสดงผลการเรียนเป็นภาษาไทย (ปพ.1)
   - แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.6)
   - ระเบียนสะสม (ปพ.8)
   - บัตรสุขภาพ
กลับไปด้านบน