โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 

 
 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ


งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

- งานจัดทำ / พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์
- ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
- จัดทำคู่มือหลักสูตรสถานศึกษา
- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์
- การนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
- ประเมินผลการใช้หลักสูตร
- สรุปผลและรายงาน

 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

- จัดทำแผนการประสบการณ์
- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยการเรียน
- การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- การบูรณาการนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

 

งานวัดและประเมินผล
- ใบกิจกรรม
- แฟ้มผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- การจัดทำสารนิทัศน์
 

งานประกันคุณภาพ

- การจัดทำแฟ้มผลงานครูตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย


งานพัฒนาสื่อ

- การจัดทำสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียน
- การจัดทำสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 

การพัฒนาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
- การจัดแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน


การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- วิจัยในชั้นเรียน
- วิจัยพัฒนา


การบริหารโครงการทางวิชาการ
- โครงการต่าง ๆ  ของสายชั้น

 

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย
- การเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย


งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- ครูพี่เลี้ยง
- ครูนิเทศก์