อ.3 ทัศนศึกษา ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร

เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว โดยกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติมีดังนี้

  • การทำบุญถวายสังฆทาน
  • การฟังเทศน์เกี่ยวกับการทำความดี
  • ฝึกการนั่งสมาธิ
  • การสวดมนต์
  • และการเวียนเทียน