โครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนา

โครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

โดยมีสาระสำคัญของวันอาสาฬบูชาดังนี้

  • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
  • เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก
  • เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
  • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระบัญญัติ ให้พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษา ณ วัดใดวัดหนึ่งเป็นระยะเวลารวม 3 เดือน คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่สมณะอยู่ในวัด ตลอดฤดูฝน