พีธีมอบดาวเด็กดี ปี 2562 คุณธรรมด้านความสะอาด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความสะอาด โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้ว เป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความสะอาด และมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้