โครงการละออพลัส รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

ใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.la-orutis.dusit.ac.th

ใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1

หรือรับใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 0-2244-5590

(ในวันและเวลาราชการ)

 

อัตราค่าเล่าเรียนโครงการละออพลัส กทม.

ระดับอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563

รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 48,600 บาท

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 35,000 บาท

หลักฐานในการสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน

ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์