กิจกรรม Suan Dusit October Camp 3 ต.ค. 2562

กิจกรรม Sound of water และ กิจกรรม Story Drawing เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน โดยเลือกนำสื่อที่หลากหลาย และวิธีการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การฟังและบอกความเหมือน ความต่างของเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของน้ำกับวัตถุ การขีดเขียนเส้น หรือคำด้วยอุปกรณ์การเขียนที่หลากหลาย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกหลังจากทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งกระบวนการนี้จะส่งผลให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้การใช้คำศัพท์ใหม่ ๆจากเพื่อนอีกด้วย

« 2 of 3 »