กิจกรรม Suan Dusit October camp 15 ต.ค. 2562

กิจกรรม Mat Pattern กิจกรรมที่เลือกนำสิ่งของใกล้ตัว เช่น เสื่อ พรม ที่มีลวดลายที่เกิดจากการนำวัตถุมาเรียง/สานต่อๆกันอย่างมีรูปแบบทำให้เกิดลวดลายมาให้นักเรียนสำรวจ สังเกตและเล่นกับสื่อที่ครูจัดเตรียมมา จากนั้นจึงพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการสร้างลวดลายในรูปแบบต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการกำหนดรูปแบบการจัดวาง การสานเพื่อสร้างลวดลายของสิ่งของตามจินตนาการ
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องแบบรูป ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อีกด้วย

“กิจกรรมวิถีกล้วยกวน” เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นความพยายามของเกษตรกรที่ต้องการแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรที่มากจนรับประทานไม่ทัน ถ้าปล่อยไว้ก็จะเน่า เสียหาย กิจกรรมเริ่มด้วยครูนำนักเรียนสังเกตต้นกล้วยที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน เพื่อสังเกตส่วนต่าง ๆ ของกล้วย เช่น ใบกล้วย ก้านกล้วย ปลีกล้วย ผลกล้วย กาบกล้วย จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีที่จะรักษากล้วยที่มีไว้รับประทานได้นาน ๆ โดยไม่เน่าเสีย นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อคิดสูตรการทำกล้วยกวนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทำกล้วยกวน แต่ละกลุ่มนำเสนอสูตรการทำกล้วยกวน รวมถึงแบ่งให้เพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนทดลองชิม และให้คะแนนรสชาติกล้วยกวนกลุ่มที่ตนเองประทับใจ

« 2 of 4 »