กิจกรรม Suan Dusit October camp 16 ต.ค. 2562

กิจกรรม Gel Candle กิจกรรม Super Glue และ กิจกรรม DIY Shampoo มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำของใช้ต่าง ๆขึ้นมาใช้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ใหญ่หลายคนคุ้นเคย และอาจเคยทำของใช้เหล่านั้นขึ้นมาใช้เอง แต่กับนักเรียนหลายๆคนคุ้นชินกับการซื้อสิ่งของเหล่านั้นมาใช้ นอกจากการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น นักเรียนยังได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ เมื่อนำมาผสม ต้ม หรือละลายกับน้ำอีกด้วย

“Car Racing” ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและเลือกหยิบดินน้ำมันคนละ 1 ก้อน ให้นักเรียนเล่นเกม “ก่อร่างสร้างตัว” โดยครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนนำดินน้ำมันไปวางต่อกันให้สูงที่สุดและเมื่อเพลงหยุดให้นักเรียนหยุดทันที กลุ่มใดวางได้สูงสุดเป็นผู้ชนะ ครูนำของเล่นที่เป็นชุดสนามแข่งรถมาให้นักเรียนดู นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะทำสนามแข่งรถจากดินน้ำมันได้หรือไม่ ได้อย่างไร ครูแนะนำอุปกรณ์การทำสนามแข่งรถ และสาธิตการปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นทาง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์และลงมือปั้นสนามแข่งรถ เมื่อปั้นเสร็จแต่ละกลุ่มทดลองเล่นโดยหมุนเวียนกันเล่นให้ครบทุกกลุ่มแล้วลงความคิดเห็น ว่าผลงานของกลุ่มใดเล่นได้สนุกที่สุด
สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คือทักษะการคิดและนวัตกรรมโดยการคิดสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่กำหนดให้ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับคนรอบข้าง จากการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

« 2 of 3 »