คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมกิจกรรม “ละอออุทิศ ร่วมคิด ร่วมสร้าง”

ในวันที่21 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กล่าวเปิดในหัวข้อ เส้นทางร่วมสร้างร่วมคิด จากนั้น ชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เวที SWOT กิจกรรม Focus Group ก้าวไปบนเส้นทางละอออุทิศ ร่วมคิดร่วมสร้างโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศศูนย์กรุงเทพ นครนายก ลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี

« 1 of 2 »