โรงเรียนสาธิตละออุทิศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒศักยภาพครูในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon based Learning)

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร พงศร มหาวิจิตร ผู้เชี่ยวด้านหลักสูตรและการสอน และผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย มาเป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณะครูผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมกันวิเคราะห์ปรากฎการณ์ ที่มีความเป็นปัจจุบันที่น่าสนใจ โดยบรูณาการศาสตร์ความรู้ทุกแขนงวิชา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างคำถามที่กระตุ้นให้เกิดทักษะกระบวนการคิดและสามารถต่อยอดเป็นโครงงานที่สะท้อนการเรียนรู้ได้

« 2 of 3 »