การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการแสดงงานวันละอออุทิศ โดยได้รับเกียรติจากคุณชินทยุต สังคเลิศ ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบการแสดงของชมรมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ SWAN TEAM มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่โรงยิม ชั้น 3 อาคารกลาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยการอบรมในครั้งนี้ คณะครูได้รับความรู้พื้นฐานด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เรียนรู้ท่าเต้นพื้นฐาน รวมถึงการวางแผนการทำงานร่วมกันก่อนถึงวันแสดงงานวันละอออุทิศ

« 1 of 2 »