ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ของส่วนกลางกรุงเทพมหานคร นครนายก ลำปาง และสุพรรณบุรี โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประถมศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองกฏหมายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและการชี้แจงรายละเอียดของการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดการศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การดูแลด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจต่อสวัสดิภาพของนักเรียนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต