นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้พา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ชมโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์, การแสดง Science Shows, การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

« 1 of 4 »