นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรที่หลากหลาย จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ตลอดจนองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

« 2 of 3 »