นักเรียนระดับชั้นป.2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปี 2 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สำรวจร่องรอย หลักฐาน ความเป็นมาตลอดจนความสำคัญ ของชาติไทย โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนด้วย

« 2 of 2 »