กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดงาน วันคริสต์มาส สาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน อาทิเช่น การแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การแสดงการเต้นประกอบเพลง การแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออก และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

« 1 of 2 »