กิจกรรมวันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมวันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารละอออุทิศ ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6 เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในระดัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางโรงเรียน ได้เชิญคณาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ มาแนะแนวการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ ประกอบการพิจารณาโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และแนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” จาก โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมตอบข้อซักถาม จากผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจรรม

« 1 of 3 »