มาตรการและวิธีการปฎิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา