โรงเรียนสาธิตละอออุทิศซ้อมอพยพอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการเคลื่อนย้ายไปในที่ปลอดภัย เมื่อได้ยินสัญญาณเตือน ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัตถุไวไฟด้วยการใช้ถังดับเพลิง และอันตรายจากสัตว์มีพิษ

« 2 of 3 »