เรียน ผู้ปกครอง LA-OR Plus โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอความอนุเคราะห์ กรอกข้อมูลใน Google Form และ Upload รูปนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ https://forms.gle/Sts4ids4rugvSgBV7 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563