รับสมัครครู ปฐมวัยและประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครครู

: ระดับชั้นปฐมวัย 5 อัตรา
: ระดับชั้นประถมศึกษา 3 อัตรา
( สาขา คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานโรงเรียน

เบอร์โทร 02-244-5590