รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน Learning by doing

กิจกรรม  (ชดเชยการเรียนภาคฤดูร้อน)
รายละเอียด
1. นักเรียนแต่งกายชุดไปรเวท และนำถุงผ้า (เครื่องนอน) ของตนเองมาด้วย
2. สามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 -09.00 น. และรับนักเรียนกลับได้ตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. ที่ห้องเวรปฐมวัย อาคารสำนักงานโรงเรียนโดยแสดงบัตรนักเรียนกับครูเวรประจำวันทุกครั้ง

ระดับชั้นบ้านสาธิต
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2 และ 3
ระดับชั้นประถมศึกษา