นัดหมายวันรายงานตัวและชำระเงิน (นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2564

ระบบจองเวลานัดหมาย

วันรายงานตัวและชำระเงิน(นักเรียนใหม่)ปีการศึกษา 2564

ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

21 ธ.ค.2563 หรือ 22 ธ.ค.2563 เวลา 9:00 น.-16:00 น. 

โปรดทำการบันทึกข้อมูลการรายงานตัว และทำการจองเวลานัดหมาย ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา16.30 น.

หมายเหตุ :

ผู้ปกครองจำเป็นต้องเตรียมสำเนาทะเบียนรถ เงินบำรุงการศึกษา มาพร้อมกับนักเรียน เพื่อรายงานตัว