ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โปรดทำการบันทึกข้อมูลการรายงานตัว และทำการจองเวลานัดหมาย ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา16.30 น.