ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยร่วมทำแบบสอบถาม การเข้าร่วมกิจกรรม After School

Click เพื่อทำแบบสอบถาม

Suan Dusit The Open ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

จัดหลักสูตรหลังเลิกเรียนสำหรับเด็ก (After school)

เวลากิจกรรม 15.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สถานที่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ


โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564

จะเปิดรับสมัครเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลเท่านั้น

เพื่อลดภาระผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับบุตรหลานได้ก่อนเวลา 16.30 น.


สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.10น. เพื่อเป็นการชดเชยเนื่องจากการหยุดเรียนในเดือนมกราคม 2564 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ต้องยืดเวลาเรียนปกติไปจนถึงเวลา 16.10 น. ของทุกวัน มีผลทำให้ไม่สามารถเรียนในหลักสูตรหลังเลิกเรียนสำหรับเด็ก (After school) ได้


ทั้งนี้ ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จะดำเนินการคืนเงินสำหรับผู้ปกครองที่ชำระค่าเรียนเป็นรายเทอมในเดือนที่ไม่สามารถเรียนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป


ขอความกรุณาผู้ปกครองตอบแบบสอบถามนี้ หากมีความประสงค์จะให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม After school

Click เพื่อทำแบบสอบถาม

 

 

 

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂