ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.อารยา สุขวงศ์

ผศ.อารยา สุขวงศ์

ที่ปรึกษาอธิการบดีโรงเรียนสาธิต

ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์

ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์

ที่ปรึกษผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง

ผู้อำนวยการ

นางสาวปนรรฐพร คำหาญสุนทร

ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร

รองผู้อำนวยการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิชาการปฐมวัย

วิชาการประถมศึกษา

บริหารงานทั่วไป

รศ.สุพิน บุญชูวงศ์

รศ.สุพิน บุญชูวงศ์

นางสาวอัญชลี ข้าวสามรวง

นางสาวอัญชลี ข้าวสามรวง

นางสาวนนทกานต์ คงเกิด

ผศ.วนิดา แก่นจันทร์

ผศ.วนิดา แก่นจันทร์

วิชาการปฐมวัย

วิชาการประถมศึกษา

วิชาการประถมศึกษา

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

นางสาวสารินี ทิศกระโทก

นางสาวสารินี ทิศกระโทก

นางสาวรัชนี นกเทศ

นางสาวรัชนี นกเทศ

นางสาวจิราพร อุทัยวัฒน์

นางสาวจิราพร อุทัยวัฒน์

ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์

ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์

วัดและประเมินผล

กิจกรรมนักเรียน

ปกครอง

นายศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง

นายศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง

นายสาธิต ทิตย์สีแสง

นายอรรณพพล นาคสุก

นายอรรณพพล นาคสุก