วันละอออุทิศ 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม งานวันละอออุทิศ 2019 “ลูกทุ่งแบทเทิล” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการแสดง 2 รอบในรอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น. มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าชมการแสดงทั้ง 2 รอบเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 63 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดงานกิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การเล่นเกมในซุ้มกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้รับประทานของว่างแสนอร่อยหลากหลายชนิด คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดงาน วันคริสต์มาส สาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน อาทิเช่น การแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การแสดงการเต้นประกอบเพลง การแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออก และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

นักเรียนระดับชั้นป.2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปี 2 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สำรวจร่องรอย หลักฐาน ความเป็นมาตลอดจนความสำคัญ ของชาติไทย โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนด้วย

นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสำคัญของป่าไม้และปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรที่หลากหลาย จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ตลอดจนองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร  

นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย โดยการเดินทางด้วยการใช้รถไฟฟ้า BTS เพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับ ท้องฟ้า ดวงดาว และ วิทยาศาสตร์รอบตัว

1 2 3 10