โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC )

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19-20 ต.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์กรุงเทพฯ ,นครนายก,ลำปาง,วิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC ) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เตชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ,รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ,รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา มาบรรยายให้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรม Suan Dusit October camp 18 ต.ค. 2562

กิจกรรม Stationary vocabulary and awareness of recycling (English For Fun) ครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเขียนที่เราใช้ รวมถึงประโยชน์ของเครื่องเขียนนั้น ๆ เช่นปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด, ยางลบ, ดินสอสี, ดินสอสี, กบเหลาดินสอ ครูระดมความคิดว่าของใช้ที่เราไม่ใช้หรือหมดประโยชน์แล้ว เราสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์อีกได้หรือไม่ นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ จากนั้น ครูแนะนำกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ กล่องดินสอทำจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล โดย ครูแจกขวดน้ำพลาสติก และกระดาษให้นักเรียน สำหรับวาดภาพ ระบายสี แล้วตัดนำมาตกแต่งขวดพลาสติกให้เป็นกล่องดินสอทำจากขวดน้ำพลาสติกที่สวยงาม น่าใช้นักเรียนเล่นเกม“ Aim & Focus” วิธีการเล่นคือให้นักเรียนโยนลูกบอลลงในถ้วยภาชนะมาม่า ที่มีมากกว่า 10 ถ้วยผูกติดกัน นักเรียนคนใดโยนลูกบอลลงถ้วยภาชนะใบใดก็จะได้รับรางวัลที่อยู่ภายในภาชนะนั้น ๆ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Suan Dusit October camp 17 ต.ค. 2562

กิจกรรม ตะแล็ปแก็ป หรือโทรศัพท์มีเสียงของเล่นยอดนิยมของเด็กสมัยก่อน แต่ก่อนที่จะแนะนำวิธีการทำตะเล็ปแก็ป ครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งสารด้วยการพูดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่านิทาน เกมกระซิบบอกคำศัพท์ จากนั้นจึงลงมือทดลองเล่นโทรศัพท์มีเสียงที่ประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ ผลของการทดลองเล่นทำให้นักเรียนทราบความแตกต่างของการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ สามารถบอกลักษณะของวัสดุทีนำมาประดิษฐ์โทรศัพท์แล้วสามารถส่งเสียงไปตามสายได้ชัดเจนที่สุด จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการประดิษฐ์โทรศัพท์มีเสียงหรือตะแล็ปแก็บของตนเอง  

กิจกรรม Suan Dusit October camp 16 ต.ค. 2562

กิจกรรม Gel Candle กิจกรรม Super Glue และ กิจกรรม DIY Shampoo มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำของใช้ต่าง ๆขึ้นมาใช้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ใหญ่หลายคนคุ้นเคย และอาจเคยทำของใช้เหล่านั้นขึ้นมาใช้เอง แต่กับนักเรียนหลายๆคนคุ้นชินกับการซื้อสิ่งของเหล่านั้นมาใช้ นอกจากการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น นักเรียนยังได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ เมื่อนำมาผสม ต้ม หรือละลายกับน้ำอีกด้วย “Car Racing” ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและเลือกหยิบดินน้ำมันคนละ 1 ก้อน ให้นักเรียนเล่นเกม “ก่อร่างสร้างตัว” โดยครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนนำดินน้ำมันไปวางต่อกันให้สูงที่สุดและเมื่อเพลงหยุดให้นักเรียนหยุดทันที กลุ่มใดวางได้สูงสุดเป็นผู้ชนะ ครูนำของเล่นที่เป็นชุดสนามแข่งรถมาให้นักเรียนดู นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะทำสนามแข่งรถจากดินน้ำมันได้หรือไม่ ได้อย่างไร ครูแนะนำอุปกรณ์การทำสนามแข่งรถ และสาธิตการปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นทาง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์และลงมือปั้นสนามแข่งรถ เมื่อปั้นเสร็จแต่ละกลุ่มทดลองเล่นโดยหมุนเวียนกันเล่นให้ครบทุกกลุ่มแล้วลงความคิดเห็น ว่าผลงานของกลุ่มใดเล่นได้สนุกที่สุด สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คือทักษะการคิดและนวัตกรรมโดยการคิดสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่กำหนดให้ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับคนรอบข้าง จากการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม Suan Dusit October camp 15 ต.ค. 2562

กิจกรรม Mat Pattern กิจกรรมที่เลือกนำสิ่งของใกล้ตัว เช่น เสื่อ พรม ที่มีลวดลายที่เกิดจากการนำวัตถุมาเรียง/สานต่อๆกันอย่างมีรูปแบบทำให้เกิดลวดลายมาให้นักเรียนสำรวจ สังเกตและเล่นกับสื่อที่ครูจัดเตรียมมา จากนั้นจึงพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการสร้างลวดลายในรูปแบบต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการกำหนดรูปแบบการจัดวาง การสานเพื่อสร้างลวดลายของสิ่งของตามจินตนาการ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องแบบรูป ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อีกด้วย “กิจกรรมวิถีกล้วยกวน” เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นความพยายามของเกษตรกรที่ต้องการแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรที่มากจนรับประทานไม่ทัน ถ้าปล่อยไว้ก็จะเน่า เสียหาย กิจกรรมเริ่มด้วยครูนำนักเรียนสังเกตต้นกล้วยที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน เพื่อสังเกตส่วนต่าง ๆ ของกล้วย เช่น ใบกล้วย ก้านกล้วย ปลีกล้วย ผลกล้วย กาบกล้วย จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีที่จะรักษากล้วยที่มีไว้รับประทานได้นาน ๆ โดยไม่เน่าเสีย นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อคิดสูตรการทำกล้วยกวนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทำกล้วยกวน แต่ละกลุ่มนำเสนอสูตรการทำกล้วยกวน รวมถึงแบ่งให้เพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนทดลองชิม และให้คะแนนรสชาติกล้วยกวนกลุ่มที่ตนเองประทับใจ  

กิจกรรม Suan Dusit October camp 11 ต.ค. 2562

กิจกรรม Little Detective มีการกำหนดสถานการณ์ โดยสมมติให้นักเรียนเป็นนักสืบเพื่อหาบุคคลปริศนา เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมมากขึ้น โดย เริ่มกิจกรรมจากการสังเกตสิ่งที่ระบุเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล เช่น ลายนิ้วมือ หรือสังเกตลักษณะเด่นของแต่ละบุคคล จากนั้นนักเรียนจะเข้าเรียนรู้ตามฐานเพื่อรับคำใบ้ที่ระบุข้อมูลของบุคคลปริศนา วาดภาพบุคคล และนำมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายบุคคลที่ครูจัดเตรียมไว้

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 10 ต.ค. 2562

กิจกรรม Math Dices และ กิจกรรม ตั้งเต กิจกรรมเกมที่นักเรียนหลายคนอาจไม่เคยเล่น แต่เป็นเกมที่สามารถส่งเสริมทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียน อาทิ การสอนให้นักเรียนรู้จักค่าจำนวน และวิธีการนับรวมจำนวนจากอุปกรณ์การเล่นที่น่าสนใจ และการเล่นเกมด้วยการใช้ตัวผู้เล่น หรือหมาก (แทนตัวผู้เล่น)ในการเดินทางตามชุดคำสั่งที่สื่อสารผ่านการใช้สัญลักษณ์ ตามที่แต่ละเกมกำหนด

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ทุกศูนย์การศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอ.1 ภาคเรียนที่ 2/2562

ใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.la-orutis.dusit.ac.th ใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1 หรือรับใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 0-2244-5590 (ในวันและเวลาราชการ) อัตราค่าเล่าเรียนโครงการละออพลัส กทม. ระดับอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (อายุระหว่าง 3-4 ปี โดยนับอายุถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2563) รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 48,600 บาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 35,000 บาท หลักฐานในการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1                      ตั้งแต่วันที่ […]

กิจกรรม Suan Dusit October camp 9 ต.ค. 2562

กิจกรรมสร้างสรรค์จาก Loose Parts และกิจกรรม Brush Art กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง เริ่มกิจกรรมโดยการนำสื่อที่สะท้อนให้เห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพในหนังสือนิทาน ฯลฯ มาให้นักเรียนสำรวจ หรือเปิดโอกาสให้สำรวจธรรมชาติรอบตัว จากนั้นจึงเลือกนำวัสดุที่สำรวจมา สร้างสรรค์ผลงาน หรือเลือกนำวัสดุที่สำรวจมาทำเป็นพู่กัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง กิจกรรม English For Fun กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดำเนินการต่อจากบทเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะฝึกแนะนำตัวเองในรูปแบบของการสนทนา จากนั้นเราจะอ่านหนังสือเรื่อง “The Gruffalo” โดย Julia Donaldson และร่วมกันพูดคุย รวมทั้งดูตัวอย่างของคำคล้องจอง และในช่วงท้ายของกิจกรรมนักเรียนได้มีโอกาสแสดงเรื่องราวความคิดผ่านภาพวาด Monsters

1 2 3 8