นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ “โรงเรียนแห่งความสุข”

นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ “โรงเรียนแห่งความสุข” วันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติงานการศึกษาพิเศษ

ความเป็นมาของงานการศึกษาพิเศษ  ในวิทยาลัยครูสวนดุสิต  เริ่มในปี พ.ศ. 2512 โดยมีรายละเอียดดังนี้ พ.ศ. 2512 เปิดศูนย์ทดลองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรก  จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนสาธิตที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน พ.ศ. 2513 ขอความร่วมมือจากครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่งนักเรียนอนุบาลห้องละ 1 คนมาเรียนร่วมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พ.ศ. 2514 ส่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 2 คน ทดลองเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ ที่โรงเรียนพญาไท พ.ศ. 2519 หน่วยงานทดลองโครงการการศึกษาพิเศษ  ได้รับยกฐานะให้เป็นภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ โดยการอนุมัติของสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2520 ทดลองสอนเด็กเรียนช้า 1 กลุ่ม มีนักเรียนจำนวน 2 คน พ.ศ. 2533 ผศ.ดร.เบญจา  ชลธาร์นนท์  ผศ. สุวิมล   อุดมพิริยะศักย์ และผศ.สุดคนึง  สุนทรวรคุณ  จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กตาบอดและครอบครัวโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันฮิลตันเปอร์กินส์  […]

1 8 9 10 11 12