ป.5 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การเรียนรู้พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากประสบการณ์ตรง ร่องรอยอารยธรรมและเรียนรู้ความเจริญรุ่งเรืองของราชธานีไทยในสมัยก่อน

กิจกรรมวันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมวันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารละอออุทิศ ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6 เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในระดัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางโรงเรียน ได้เชิญคณาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ มาแนะแนวการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ ประกอบการพิจารณาโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และแนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” จาก โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมตอบข้อซักถาม จากผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจรรม

วันละอออุทิศ 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม งานวันละอออุทิศ 2019 “ลูกทุ่งแบทเทิล” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการแสดง 2 รอบในรอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น. มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าชมการแสดงทั้ง 2 รอบเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 63 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดงานกิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การเล่นเกมในซุ้มกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้รับประทานของว่างแสนอร่อยหลากหลายชนิด คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดงาน วันคริสต์มาส สาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน อาทิเช่น การแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การแสดงการเต้นประกอบเพลง การแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออก และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

1 2 3 4 12