นักเรียนระดับชั้นป.2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปี 2 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สำรวจร่องรอย หลักฐาน ความเป็นมาตลอดจนความสำคัญ ของชาติไทย โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนด้วย

นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสำคัญของป่าไม้และปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรที่หลากหลาย จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ตลอดจนองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร  

นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย โดยการเดินทางด้วยการใช้รถไฟฟ้า BTS เพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับ ท้องฟ้า ดวงดาว และ วิทยาศาสตร์รอบตัว

นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้พา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ชมโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์, การแสดง Science Shows, การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019 หัวข้อ Reading for Life “ละอออุทิศ สุขใจกับการอ่าน วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีพิธีเปิด วันที่ 26 พ.ย.62 กล่าวรายงานโดยประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่าน อาทิ นักอ่านพบนักเขียน อาจารย์ชีวัน วิสาสะ นักแต่งนิทาน-นักเล่านิทาน Reading for Life อ่านเพื่อการเรียนรู้ ครูทอม คำไทย นักเขียน/อาจาร์ยสอนพิเศษตามโรงเรียน/พิธีกรรายการ และรายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี ชมนิทรรศการหนังสือเล่มโปรดของคุณครู หัวข้อ ความคิดเปลี่ยนไปเมื่อได้อ่านเล่มนี้ กิจรรมแบ่งปันกันอ่าน แลกเปลี่ยนหนังสือ จากชมรมผู้ปกครอง ฯ กิจกรรม ดินปั้น การ์ดตั้งโต๊ะ โดย คุณวีรยา มณเฑียร ศูนย์หนังสือจุฬา และ บริษัท นารา […]

ละอออุทิศ สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม “ละอออุทิศ สืบสานประเพณีลอยกระทง” ณ บริเวณสระว่ายน้ำสาธิตละอออุทิศ โดยในกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง ด้วยวิธีการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

1 2 3 4 5 12