โครงการรักษ์วินัย 2562

เมื่อวันที่ 4,5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมโครงการรักษ์วินัยให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎ ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ในโรงเรียนและสังคม และเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ “โรงเรียนแห่งความสุข”

นิทรรศการ PLC ละอออุทิศ “โรงเรียนแห่งความสุข” วันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 2 3 4 5