ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ของส่วนกลางกรุงเทพมหานคร นครนายก ลำปาง และสุพรรณบุรี โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประถมศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองกฏหมายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและการชี้แจงรายละเอียดของการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดการศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การดูแลด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจต่อสวัสดิภาพของนักเรียนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Suan Dusit The Open จัดกิจกรรมในโครงการ October Camp 2019

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมจาก Suan Dusit The Open ในโครงการ October Camp 2019 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายแต่มีความสุข ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ และได้ซึมซับคุณลักษณะครูอันพึงประสงค์จากทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 คะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่มุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้อบรมและจัดการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการแสดงงานวันละอออุทิศ โดยได้รับเกียรติจากคุณชินทยุต สังคเลิศ ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบการแสดงของชมรมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ SWAN TEAM มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่โรงยิม ชั้น 3 อาคารกลาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยการอบรมในครั้งนี้ คณะครูได้รับความรู้พื้นฐานด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เรียนรู้ท่าเต้นพื้นฐาน รวมถึงการวางแผนการทำงานร่วมกันก่อนถึงวันแสดงงานวันละอออุทิศ

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒศักยภาพครูในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon based Learning)

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร พงศร มหาวิจิตร ผู้เชี่ยวด้านหลักสูตรและการสอน และผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย มาเป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณะครูผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมกันวิเคราะห์ปรากฎการณ์ ที่มีความเป็นปัจจุบันที่น่าสนใจ โดยบรูณาการศาสตร์ความรู้ทุกแขนงวิชา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างคำถามที่กระตุ้นให้เกิดทักษะกระบวนการคิดและสามารถต่อยอดเป็นโครงงานที่สะท้อนการเรียนรู้ได้

คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมกิจกรรม “ละอออุทิศ ร่วมคิด ร่วมสร้าง”

ในวันที่21 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กล่าวเปิดในหัวข้อ เส้นทางร่วมสร้างร่วมคิด จากนั้น ชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เวที SWOT กิจกรรม Focus Group ก้าวไปบนเส้นทางละอออุทิศ ร่วมคิดร่วมสร้างโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศศูนย์กรุงเทพ นครนายก ลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC )

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19-20 ต.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์กรุงเทพฯ ,นครนายก,ลำปาง,วิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC ) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เตชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ,รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ,รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา มาบรรยายให้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรม Suan Dusit October camp 18 ต.ค. 2562

กิจกรรม Stationary vocabulary and awareness of recycling (English For Fun) ครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเขียนที่เราใช้ รวมถึงประโยชน์ของเครื่องเขียนนั้น ๆ เช่นปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด, ยางลบ, ดินสอสี, ดินสอสี, กบเหลาดินสอ ครูระดมความคิดว่าของใช้ที่เราไม่ใช้หรือหมดประโยชน์แล้ว เราสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์อีกได้หรือไม่ นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ จากนั้น ครูแนะนำกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ กล่องดินสอทำจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล โดย ครูแจกขวดน้ำพลาสติก และกระดาษให้นักเรียน สำหรับวาดภาพ ระบายสี แล้วตัดนำมาตกแต่งขวดพลาสติกให้เป็นกล่องดินสอทำจากขวดน้ำพลาสติกที่สวยงาม น่าใช้นักเรียนเล่นเกม“ Aim & Focus” วิธีการเล่นคือให้นักเรียนโยนลูกบอลลงในถ้วยภาชนะมาม่า ที่มีมากกว่า 10 ถ้วยผูกติดกัน นักเรียนคนใดโยนลูกบอลลงถ้วยภาชนะใบใดก็จะได้รับรางวัลที่อยู่ภายในภาชนะนั้น ๆ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Suan Dusit October camp 17 ต.ค. 2562

กิจกรรม ตะแล็ปแก็ป หรือโทรศัพท์มีเสียงของเล่นยอดนิยมของเด็กสมัยก่อน แต่ก่อนที่จะแนะนำวิธีการทำตะเล็ปแก็ป ครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งสารด้วยการพูดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่านิทาน เกมกระซิบบอกคำศัพท์ จากนั้นจึงลงมือทดลองเล่นโทรศัพท์มีเสียงที่ประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ ผลของการทดลองเล่นทำให้นักเรียนทราบความแตกต่างของการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ สามารถบอกลักษณะของวัสดุทีนำมาประดิษฐ์โทรศัพท์แล้วสามารถส่งเสียงไปตามสายได้ชัดเจนที่สุด จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการประดิษฐ์โทรศัพท์มีเสียงหรือตะแล็ปแก็บของตนเอง  

1 2 3 4 5 6 12