กิจกรรม Suan Dusit October Camp 4 ต.ค. 2562

กิจกรรม windmill และ บ๊าย บาย นายพลาสติก เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว โดยนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวในปัจจุบัน มาเป็นประเด็นในการสนทนาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สังเกต สำรวจสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้ จากนั้นจึงแนะนำให้นักเรียนนำพลาสติกหรือวัสดุใกล้ตัวมาออกแบบ ประดิษฐ์ของเล่นและนำมาเล่นร่วมกับเพื่อน ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของใกล้ตัวที่นำมาทำของเล่นง่าย ๆ ทดแทนการซื้อของเล่นชิ้นใหม่

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 3 ต.ค. 2562

กิจกรรม Sound of water และ กิจกรรม Story Drawing เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน โดยเลือกนำสื่อที่หลากหลาย และวิธีการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การฟังและบอกความเหมือน ความต่างของเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของน้ำกับวัตถุ การขีดเขียนเส้น หรือคำด้วยอุปกรณ์การเขียนที่หลากหลาย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกหลังจากทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งกระบวนการนี้จะส่งผลให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้การใช้คำศัพท์ใหม่ ๆจากเพื่อนอีกด้วย

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 2 ต.ค. 2562

กิจกรรม Bowling และ กิจกรรม Can Toy เป็นกิจกรรมการนำเกมที่นักเรียนมีประสบการณ์ในการเล่น มาจัดเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนออกแบบวิธีการเล่นใหม่ ๆ หรือกำหนดวิธีการจัดวางอุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้นักเรียนสนใจในกิจกรรมนั้นมากขึ้น  กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของตน มีการวางแผนการทำงานร่วมกันแล้ว ยังบูรณาการทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระยะทาง ทิศทาง ตำแหน่ง ค่าจำนวน รวมทั้งเรียนรู้เรื่องการใช้แรงในการเคลื่อนที่สิ่งของ ซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรเรียนรู้อีกด้วย

โครงการละออพลัส รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

ใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.la-orutis.dusit.ac.th ใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1 หรือรับใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 0-2244-5590 (ในวันและเวลาราชการ)   อัตราค่าเล่าเรียนโครงการละออพลัส กทม. ระดับอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 รวมค่าใช้จ่ายสุทธิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 48,600 บาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                   จำนวน 35,000 บาท หลักฐานในการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร ของนักเรียน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ภาคเรียนที่ […]

พีธีมอบดาวเด็กดี ปี 2562 คุณธรรมด้านความสะอาด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความสะอาด โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้ว เป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความสะอาด และมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

1 4 5 6 7 8 12