ประชุมผู้บริหาร รร.สาธิตละอออุทิศ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีครูใหญ่จากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง สุพรรณบุรี นครนายก และกรุงเทพฯ ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ร่วมนำเสนอและพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยมีการติดตามความคืบหน้า การจัดการเรียนการสอน โครงการละออพลัส และหลักสูตรบูรณาการทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

พิธีไหว้ครูและบายศรีนักเรียนใหม่ 2562

พิธีไหว้ครูและบายศรีนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการเโรงเรียนเป็นประธานพิธีและได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน จากนั้นได้มอบวุฒิบัติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู เป็นพิธีบายศรีให้กับนักเรียนใหม่ระดับชั้น บ้านหนูน้อย, บ้านสาธิต, อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีพระอาจารย์ปรีชา วัดบางเสาธง เป็นประธานในพิธีการผูกข้อมือ และมีตัวแทนนักเรียนรุ่นพี่มาติดเข็มกลัดสายสัมพันธ์น้อง-พี่ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน

มอบดาวเด็กดีปฐมวัย

พิธีมอบดาวเด็กดีประจำปีการศึกษา2562 คุณธรรมด้านมีวินัย เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความมีวินัย โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้วเป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความมีวินัยและมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการวันสุนทรภู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก ภายในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการประกวดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ดังนี้ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 การประกวดเขียนบรรยายข้อคิดที่ได้จากบทกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดเขียนบรรยายประสบการณ์ ผ่านคำสอนจากกลอนสุนทรภู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันและให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ ซึ่งโครงการเลือตั้งประธานนักเรียนในปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

โครงการรักษ์วินัย 2562

เมื่อวันที่ 4,5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมโครงการรักษ์วินัยให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎ ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ในโรงเรียนและสังคม และเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

1 7 8 9 10 11 12