ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ – กำหนดเปิดภาคเรียนที่1 – กำหนดวันจำหน่ายชุดนักเรียน ปฐมนิเทศ กิจกรรมครอบครัวละอออุทิศเรียนรู้ออนไลน์ กิจกรรมเรียนรู้ปรับพื้นฐานของนักเรียน  

sathit titsisaeng

April 16, 2020

ประกันคุณภาพ 2562

กิจกรรมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารอนุบาลวิทยา เวลา 09.00-12.30 น โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโนงเรียนเป็นประธาน และ ผศ.พรใจ สายศ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สวนดุสิต และนางสาวนภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศชำนาญการ สพป. กทม. ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการร่วมในการประเมิน แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

sathit titsisaeng

June 10, 2019
1 3 4