ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

“นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้พา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ชมโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์, การแสดง Science Shows, การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019 หัวข้อ Reading for Life “ละอออุทิศ สุขใจกับการอ่าน วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีพิธีเปิด วันที่ 26 พ.ย.62 กล่าวรายงานโดยประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่าน อาทิ นักอ่านพบนักเขียน อาจารย์ชีวัน วิสาสะ นักแต่งนิทาน-นักเล่านิทาน Reading for Life อ่านเพื่อการเรียนรู้ ครูทอม คำไทย นักเขียน/อาจาร์ยสอนพิเศษตามโรงเรียน/พิธีกรรายการ และรายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี ชมนิทรรศการหนังสือเล่มโปรดของคุณครู หัวข้อ ความคิดเปลี่ยนไปเมื่อได้อ่านเล่มนี้ กิจรรมแบ่งปันกันอ่าน แลกเปลี่ยนหนังสือ จากชมรมผู้ปกครอง ฯ กิจกรรม ดินปั้น การ์ดตั้งโต๊ะ โดย คุณวีรยา มณเฑียร ศูนย์หนังสือจุฬา และ บริษัท นารา […]

ละอออุทิศ สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม “ละอออุทิศ สืบสานประเพณีลอยกระทง” ณ บริเวณสระว่ายน้ำสาธิตละอออุทิศ โดยในกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง ด้วยวิธีการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ของส่วนกลางกรุงเทพมหานคร นครนายก ลำปาง และสุพรรณบุรี โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประถมศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองกฏหมายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและการชี้แจงรายละเอียดของการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดการศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การดูแลด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจต่อสวัสดิภาพของนักเรียนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Suan Dusit The Open จัดกิจกรรมในโครงการ October Camp 2019

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมจาก Suan Dusit The Open ในโครงการ October Camp 2019 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายแต่มีความสุข ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ และได้ซึมซับคุณลักษณะครูอันพึงประสงค์จากทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 คะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่มุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้อบรมและจัดการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงสำหรับครู เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการแสดงงานวันละอออุทิศ โดยได้รับเกียรติจากคุณชินทยุต สังคเลิศ ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบการแสดงของชมรมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ SWAN TEAM มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ เป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่โรงยิม ชั้น 3 อาคารกลาง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยการอบรมในครั้งนี้ คณะครูได้รับความรู้พื้นฐานด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เรียนรู้ท่าเต้นพื้นฐาน รวมถึงการวางแผนการทำงานร่วมกันก่อนถึงวันแสดงงานวันละอออุทิศ

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒศักยภาพครูในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenon based Learning)

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร พงศร มหาวิจิตร ผู้เชี่ยวด้านหลักสูตรและการสอน และผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย มาเป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคณะครูผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมกันวิเคราะห์ปรากฎการณ์ ที่มีความเป็นปัจจุบันที่น่าสนใจ โดยบรูณาการศาสตร์ความรู้ทุกแขนงวิชา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างคำถามที่กระตุ้นให้เกิดทักษะกระบวนการคิดและสามารถต่อยอดเป็นโครงงานที่สะท้อนการเรียนรู้ได้

คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมกิจกรรม “ละอออุทิศ ร่วมคิด ร่วมสร้าง”

ในวันที่21 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กล่าวเปิดในหัวข้อ เส้นทางร่วมสร้างร่วมคิด จากนั้น ชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เวที SWOT กิจกรรม Focus Group ก้าวไปบนเส้นทางละอออุทิศ ร่วมคิดร่วมสร้างโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศศูนย์กรุงเทพ นครนายก ลำปาง และวิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC )

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19-20 ต.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดอบรมให้คณะครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์กรุงเทพฯ ,นครนายก,ลำปาง,วิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ในหัวข้อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC ) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เตชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ,รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ,รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา มาบรรยายให้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1 2 3 5