วันละอออุทิศ 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม งานวันละอออุทิศ 2019 “ลูกทุ่งแบทเทิล” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการแสดง 2 รอบในรอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น. มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าชมการแสดงทั้ง 2 รอบเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 63 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดงานกิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การเล่นเกมในซุ้มกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้รับประทานของว่างแสนอร่อยหลากหลายชนิด คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดงาน วันคริสต์มาส สาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน อาทิเช่น การแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การแสดงการเต้นประกอบเพลง การแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออก และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

นักเรียนระดับชั้นป.2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปี 2 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สำรวจร่องรอย หลักฐาน ความเป็นมาตลอดจนความสำคัญ ของชาติไทย โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนด้วย

นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสำคัญของป่าไม้และปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรที่หลากหลาย จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ตลอดจนองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร  

นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย โดยการเดินทางด้วยการใช้รถไฟฟ้า BTS เพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับ ท้องฟ้า ดวงดาว และ วิทยาศาสตร์รอบตัว

นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้พา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ชมโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์, การแสดง Science Shows, การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019 หัวข้อ Reading for Life “ละอออุทิศ สุขใจกับการอ่าน วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีพิธีเปิด วันที่ 26 พ.ย.62 กล่าวรายงานโดยประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่าน อาทิ นักอ่านพบนักเขียน อาจารย์ชีวัน วิสาสะ นักแต่งนิทาน-นักเล่านิทาน Reading for Life อ่านเพื่อการเรียนรู้ ครูทอม คำไทย นักเขียน/อาจาร์ยสอนพิเศษตามโรงเรียน/พิธีกรรายการ และรายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี ชมนิทรรศการหนังสือเล่มโปรดของคุณครู หัวข้อ ความคิดเปลี่ยนไปเมื่อได้อ่านเล่มนี้ กิจรรมแบ่งปันกันอ่าน แลกเปลี่ยนหนังสือ จากชมรมผู้ปกครอง ฯ กิจกรรม ดินปั้น การ์ดตั้งโต๊ะ โดย คุณวีรยา มณเฑียร ศูนย์หนังสือจุฬา และ บริษัท นารา […]

ละอออุทิศ สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม “ละอออุทิศ สืบสานประเพณีลอยกระทง” ณ บริเวณสระว่ายน้ำสาธิตละอออุทิศ โดยในกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง ด้วยวิธีการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

1 2 3 6