โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช 2563 ณ สนามหน้าอาคารละอออุทิศ และทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม แสดงผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจชมผลงานอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สนามหน้าอาคารละอออุทิศ หลังจากนั้นได้พาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

นักเรียนโรงเรียนสาธิตละะอออุทิศเข้าร่วมพิธีรับมอบเจลแอลกอลฮอล์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

นักเรียนโรงเรียนสาธิตละะอออุทิศเข้าร่วมพิธีรับมอบเจลแอลกอลฮอล์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย มอบแอลกอฮอล์เจลให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้และเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้นักเรียนให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

           โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่12 มิถุนายน 2563ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารละอออุทิศ เวลา 09.00-12.00 น โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และ ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ อ.ดร.วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการร่วมในการประเมิน แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยการประเมินในครั้งนี้ มี ผศ.อรุณศรี […]

อนุบาล 1 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Kizventure park

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563, 19 ก.พ. 2563 และ25 ก.พ. 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Kizventure park เป็นการทำกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2562

อนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้น อนุบาล 3 ไปทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย เพื่อเป็นการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ การเรียนรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์และระบบสุริยะจักรวาล  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศซ้อมอพยพอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการเคลื่อนย้ายไปในที่ปลอดภัย เมื่อได้ยินสัญญาณเตือน ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัตถุไวไฟด้วยการใช้ถังดับเพลิง และอันตรายจากสัตว์มีพิษ

อนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ ฮาเบอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 63 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้น อนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา ณ ฮาเบอร์แลนด์ เกตเวย์บางโพ เพื่อเป็นการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมนอกสถานที่ ด้วยความสนุกสนาน

ป.5 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การเรียนรู้พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากประสบการณ์ตรง ร่องรอยอารยธรรมและเรียนรู้ความเจริญรุ่งเรืองของราชธานีไทยในสมัยก่อน

กิจกรรมวันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมวันแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารละอออุทิศ ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6 เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในระดัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางโรงเรียน ได้เชิญคณาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ มาแนะแนวการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อ ประกอบการพิจารณาโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน ในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และแนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” จาก โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมตอบข้อซักถาม จากผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจรรม

1 2 3 7