กิจกรรม “ลอยกระทงxฮาโลวีน (ลอยกระทงในดงฮาโลวีน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ลอยกระทงxฮาโลวีน (ลอยกระทงในดงฮาโลวีน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามดีของไทย และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของต่างชาติ โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการเป็นประธานการเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรีไทยโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การประกวดการประดิษฐ์กระทงระดับชั้นปฐมวัย การประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษา การเล่านิทาน เกมการละเล่นของไทย การตอบคำถามชิงรางวัลที่เกี่ยวข้องกับประเพณี การเพ้นท์หน้าฮาโลวีน ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการนำกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปลอยตามวิถีประเพณีของไทย

sathit titsisaeng

November 2, 2020

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมกับสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันที่ 8 -9 ตุลาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีโอกาสนำเสนอโครงงาน และจำหน่ายผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากโครงงานของนักเรียน โดยภายในโครงการได้จัดกิจกรรมดังนี้ – การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.3 หน้าแถว – การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 ผ่านสื่อออนไลน์ ช่องyoutubeของโรงเรียน – การเข้าฟังการนำเสนอโครงงานและตอบคำถามชิงรางวัล – การศึกษาข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการ – การเข้าฐานปฏิบัติการ 4 ฐาน

sathit titsisaeng

October 19, 2020

พิธีทำบุญคุณยายละออ หลิมเซ่งท่าย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีทำบุญเพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณยายละออ หลิมเซ่งท่าย ผู้ที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง เป็นประธานพิธีการจุดธูปเทียนและบูชาพระรัตนตรัย ร่วมกับคณะครู นักเรียน และคณะกรรมชมรมผู้ปกครองฯ

sathit titsisaeng

September 16, 2020

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดประชุมผู้ปกครองประจำปี ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดประชุมผู้ปกครองประจำปี ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้อธิการบดีได้กล่าวถึง ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมีการถ่ายทอดสดไปยัง โรงเรียนสาธิตละออุทิศ จังหวัดลำปาง จังหวัดนครนายก และจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่อง การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และยังมี การเสวนา หัวข้อ “ผู้ปกครองอยากรู้ คุณครูอยากบอก” ดำเนินรายการโดย ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมเสวนากับฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย และประถมศึกษา จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน นำเสนอช่วงคุยชวนคิดหัวข้อ “ปรับวิธีเลี้ยงเปลี่ยนวิธีสอน” และลำดับสุดท้ายคุณชุติมา ทองสุกมาก ประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พูดในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน”การประชุมครั้งนี้ผู้ปกครองทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

sathit titsisaeng

September 16, 2020

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีตัวแทนนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและนักเรียนในโครงการพิเศษละออพลัส เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง , ดร. สุวิชา เนียมสอน , ดร. ปนรรฐพร คำหารสุนทร , อ. สาธิต ทิตย์สีแสง เป็นตัวแทนคณะครูรับพานไหว้ครูที่นักเรียนแต่ละชั้นร่วมกันจัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดในระบบไลน์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับชมบรรยากาศพิธีการไหว้ครู และร่วมไหว้ครูภายในชั้นเรียนของตน โดยมีวงดนตรีไทยของคณะนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมบรรเลงเพลงในระหว่างพิธีไหว้ครู

sathit titsisaeng

August 25, 2020

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช 2563 ณ สนามหน้าอาคารละอออุทิศ และทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม แสดงผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจชมผลงานอย่างต่อเนื่อง

sathit titsisaeng

August 13, 2020

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สนามหน้าอาคารละอออุทิศ หลังจากนั้นได้พาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

sathit titsisaeng

July 29, 2020

นักเรียนโรงเรียนสาธิตละะอออุทิศเข้าร่วมพิธีรับมอบเจลแอลกอลฮอล์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

นักเรียนโรงเรียนสาธิตละะอออุทิศเข้าร่วมพิธีรับมอบเจลแอลกอลฮอล์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย มอบแอลกอฮอล์เจลให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้และเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้นักเรียนให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

sathit titsisaeng

July 16, 2020

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

           โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่12 มิถุนายน 2563ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารละอออุทิศ เวลา 09.00-12.00 น โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และ ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ อ.ดร.วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการร่วมในการประเมิน แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยการประเมินในครั้งนี้ มี ผศ.อรุณศรี […]

sathit titsisaeng

June 17, 2020
1 2 7