นักเรียนระดับชั้นป.2 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปี 2 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระนคร กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สำรวจร่องรอย หลักฐาน ความเป็นมาตลอดจนความสำคัญ ของชาติไทย โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนด้วย

นักเรียนระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสำคัญของป่าไม้และปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรที่หลากหลาย จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ตลอดจนองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร  

นักเรียนระดับชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย โดยการเดินทางด้วยการใช้รถไฟฟ้า BTS เพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับ ท้องฟ้า ดวงดาว และ วิทยาศาสตร์รอบตัว

นักเรียนระดับชั้น ป.3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้พา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) เพื่อศึกษาและเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ชมโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์, การแสดง Science Shows, การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด & bookfair 2019 หัวข้อ Reading for Life “ละอออุทิศ สุขใจกับการอ่าน วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีพิธีเปิด วันที่ 26 พ.ย.62 กล่าวรายงานโดยประธานชมรมฯ กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่าน อาทิ นักอ่านพบนักเขียน อาจารย์ชีวัน วิสาสะ นักแต่งนิทาน-นักเล่านิทาน Reading for Life อ่านเพื่อการเรียนรู้ ครูทอม คำไทย นักเขียน/อาจาร์ยสอนพิเศษตามโรงเรียน/พิธีกรรายการ และรายการเกมโชว์โซเชียล ทางช่องไทยรัฐทีวี ชมนิทรรศการหนังสือเล่มโปรดของคุณครู หัวข้อ ความคิดเปลี่ยนไปเมื่อได้อ่านเล่มนี้ กิจรรมแบ่งปันกันอ่าน แลกเปลี่ยนหนังสือ จากชมรมผู้ปกครอง ฯ กิจกรรม ดินปั้น การ์ดตั้งโต๊ะ โดย คุณวีรยา มณเฑียร ศูนย์หนังสือจุฬา และ บริษัท นารา […]

ละอออุทิศ สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดกิจกรรม “ละอออุทิศ สืบสานประเพณีลอยกระทง” ณ บริเวณสระว่ายน้ำสาธิตละอออุทิศ โดยในกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง ด้วยวิธีการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ของส่วนกลางกรุงเทพมหานคร นครนายก ลำปาง และสุพรรณบุรี โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประถมศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองกฏหมายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและการชี้แจงรายละเอียดของการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งด้านการจัดการศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การดูแลด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจต่อสวัสดิภาพของนักเรียนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Suan Dusit The Open จัดกิจกรรมในโครงการ October Camp 2019

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมจาก Suan Dusit The Open ในโครงการ October Camp 2019 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากพื้นฐานการใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่ายแต่มีความสุข ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ และได้ซึมซับคุณลักษณะครูอันพึงประสงค์จากทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2562 คะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครู (กรุงเทพมหานคร) ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ที่มุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้อบรมและจัดการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

1 2 3 4 6