กิจกรรม Suan Dusit October camp 9 ต.ค. 2562

กิจกรรมสร้างสรรค์จาก Loose Parts และกิจกรรม Brush Art กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง เริ่มกิจกรรมโดยการนำสื่อที่สะท้อนให้เห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพในหนังสือนิทาน ฯลฯ มาให้นักเรียนสำรวจ หรือเปิดโอกาสให้สำรวจธรรมชาติรอบตัว จากนั้นจึงเลือกนำวัสดุที่สำรวจมา สร้างสรรค์ผลงาน หรือเลือกนำวัสดุที่สำรวจมาทำเป็นพู่กัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง กิจกรรม English For Fun กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดำเนินการต่อจากบทเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะฝึกแนะนำตัวเองในรูปแบบของการสนทนา จากนั้นเราจะอ่านหนังสือเรื่อง “The Gruffalo” โดย Julia Donaldson และร่วมกันพูดคุย รวมทั้งดูตัวอย่างของคำคล้องจอง และในช่วงท้ายของกิจกรรมนักเรียนได้มีโอกาสแสดงเรื่องราวความคิดผ่านภาพวาด Monsters

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 8 ต.ค. 2562

กิจกรรม Sky High Jenga เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ มิใช่การเรียนรู้เรื่องค่าจำนวนตัวเลขเท่านั้น แต่นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการวัด และการแก้ปัญหา เริ่มจากการเล่นเกม Jenga เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองนำสิ่งของมาวางซ้อนกันให้มีระดับความสูงที่มากขึ้น จากนั้นนักเรียนจึงเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาคัดเลือกสิ่งและนำมาจัดวางให้สูงที่สุด โดยในการจัดวางต้องคำนึงถึงรูปร่าง น้ำหนักของสิ่งของด้วย กิจกรรม English is Fun ภาษาอังกฤษเพื่อความสนุก กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษ โดยการจับคู่เพื่อฝึกพูดประโยคสนทนาถาม- ตอบ สั้นๆ กับคู่สนทนาของตนเอง ตัวอย่างประโยค เช่น What is your name?, How old are you? , What’s your favorite color? ซึ่งลักษณะประโยคที่ใช้ในการสนทนาจะเน้นฝึกทักษะด้านการฟัง และการพูด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานโดยผ่านการสนทนา การถามคำถามและการตอบคำถาม ทั้งกับครูผู้สอนและกับเพื่อนๆ ที่ร่วมเรียนอยู่ในชั้นเรียน

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 7 ต.ค. 2562

กิจกรรม My Toys และ กิจกรรม กีฬาแบบห่วง ๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และกระบวนการทำงานกลุ่ม โดยเริ่มจากการสังเกต สำรวจสิ่งของที่มีลักษณะตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น อุปกรณ์กีฬาที่มีลักษณะเป็นห่วง ของเล่นที่ทำจากพลาสติก/ไม้/กระดาษ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจึงเลือกอุปกรณ์ดังกล่าวมาออกแบบวิธีการเล่นใหม่ ซึ่งวิธีการที่ออกแบบอาจเป็นรูปแบบกีฬา เกม การเล่นแบบรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ จากนั้นจึงนำเสนอวิธีการเล่นที่ออกแบบ และนำมาเล่นร่วมกับเพื่อน

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 4 ต.ค. 2562

กิจกรรม windmill และ บ๊าย บาย นายพลาสติก เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว โดยนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวในปัจจุบัน มาเป็นประเด็นในการสนทนาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สังเกต สำรวจสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้ จากนั้นจึงแนะนำให้นักเรียนนำพลาสติกหรือวัสดุใกล้ตัวมาออกแบบ ประดิษฐ์ของเล่นและนำมาเล่นร่วมกับเพื่อน ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งของใกล้ตัวที่นำมาทำของเล่นง่าย ๆ ทดแทนการซื้อของเล่นชิ้นใหม่

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 3 ต.ค. 2562

กิจกรรม Sound of water และ กิจกรรม Story Drawing เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน โดยเลือกนำสื่อที่หลากหลาย และวิธีการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การฟังและบอกความเหมือน ความต่างของเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของน้ำกับวัตถุ การขีดเขียนเส้น หรือคำด้วยอุปกรณ์การเขียนที่หลากหลาย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกหลังจากทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งกระบวนการนี้จะส่งผลให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้การใช้คำศัพท์ใหม่ ๆจากเพื่อนอีกด้วย

กิจกรรม Suan Dusit October Camp 2 ต.ค. 2562

กิจกรรม Bowling และ กิจกรรม Can Toy เป็นกิจกรรมการนำเกมที่นักเรียนมีประสบการณ์ในการเล่น มาจัดเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนออกแบบวิธีการเล่นใหม่ ๆ หรือกำหนดวิธีการจัดวางอุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้นักเรียนสนใจในกิจกรรมนั้นมากขึ้น  กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของตน มีการวางแผนการทำงานร่วมกันแล้ว ยังบูรณาการทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระยะทาง ทิศทาง ตำแหน่ง ค่าจำนวน รวมทั้งเรียนรู้เรื่องการใช้แรงในการเคลื่อนที่สิ่งของ ซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนควรเรียนรู้อีกด้วย

พีธีมอบดาวเด็กดี ปี 2562 คุณธรรมด้านความสะอาด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความสะอาด โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้ว เป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความสะอาด และมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นำร่องจัดฝึกอบรม Coding ให้กับครูปฐมวัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดโครงการนำร่องฝึกอบรมครูปฐมวัย  ในหัวข้อ “โค้ดดิ้ง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”  ณ ห้อง Smart classroom โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นแนวทางสำหรับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริหารสมองทั้งสองด้าน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ กิจกรรมโค๊ดดิ้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Unplugged และเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey  

นักเรียนชั้นป.5 ทัศนศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์และองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่เรื่อง ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญของไทยในสมัยก่อน โดยนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความสำคัญของ พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดีย์ และได้ไปเยี่ยมชมและถ่ายภาพที่ “ชมเฌย” (The Memory of Gallery) สถานที่จำลองบรรยากาศเก่าๆ ของร้านค้า ตึกรามบ้านช่อง สไตล์คลาสสิค ของไทยในสมัยก่อน

พิธีมอบดาวเด็กดี ปี 2562 คุณธรรมด้านความกตัญญู

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความกตัญญู โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้วเป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความกตัญญูและมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

1 2 3 4 5 6