โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นำร่องจัดฝึกอบรม Coding ให้กับครูปฐมวัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดโครงการนำร่องฝึกอบรมครูปฐมวัย  ในหัวข้อ “โค้ดดิ้ง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”  ณ ห้อง Smart classroom โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นแนวทางสำหรับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริหารสมองทั้งสองด้าน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบด้วยกันคือ กิจกรรมโค๊ดดิ้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Unplugged และเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey  

นักเรียนชั้นป.5 ทัศนศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์และองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่เรื่อง ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญของไทยในสมัยก่อน โดยนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความสำคัญของ พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดีย์ และได้ไปเยี่ยมชมและถ่ายภาพที่ “ชมเฌย” (The Memory of Gallery) สถานที่จำลองบรรยากาศเก่าๆ ของร้านค้า ตึกรามบ้านช่อง สไตล์คลาสสิค ของไทยในสมัยก่อน

พิธีมอบดาวเด็กดี ปี 2562 คุณธรรมด้านความกตัญญู

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความกตัญญู โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้วเป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความกตัญญูและมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

นักเรียนชั้นป.4 ทัศนศึกษา หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่เรื่อง วิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อน โดยนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความสำคัญและชมการแสดงของควาย การทดลองทำขนมครกโบราณ การเรียนรู้วิธีการโม่และตำข้าว และได้เรียนรู้การปฏิบัติไถนาด้วยควาย และการหว่านเมล็ดข้าว ดำนาข้าวในแปลงนาสาธิต

นักเรียนชั้นป.3 ทัศนศึกษาป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ ป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่ เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยนักเรียนได้เรียนรู้และทดลองทำผ้ามัดย้อม ทำขนมนิรันดร (ขนมจาก) และร่วมปลูกต้นโกงกางในป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

นักเรียนชั้นป.2 ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกสถานที่ เรื่องวิทยาศาสตร์รอบตัว โดยนักเรียนได้เรียนรู้และทำการทดลอง ประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ด้วยตนเอง

นักเรียนชั้นป.1 ทัศนศึกษามิวเซียมสยาม

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยาม เพื่อศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ เรื่องประวัติความสำคัญ ความเป็นมา ประเพณี-วัฒนธรรม ของชาติไทย และได้ไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย ซึ่งถือว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยและเพลงอิ่มอุ่น การแจกรางวัลกีฬาเทิดพระเกียรติแม่แห่งชาติ รวมทั้งมีการแสดงจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รำถวายพระพรเพลงแม่ของแผ่นดิน ณ ลานอาคารเครื่องปั้นดินเผา

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ” เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง เป็นประธานการประชุม โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุพิน บุญชูวงศ์ รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์ ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง คณะผู้บริหารจาก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดลำปาง นครนายก และสุพรรณบุรี รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครอง ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 และแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 ของทุกโรงเรียน ณ ศาลาชื่นอารมณ์ เวลา 09.30 -12.00 น.

ละออรักษ์ภาษาไทย

วันภาษาไทย ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย รวมทั้งกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย

1 3 4 5 6 7