โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี มีตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาศิรวาท และร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ ลานอาคารเครื่องปั้นดินเผา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ 2562

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพในหัวข้อแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3 โดยแต่ละชั้นปีมีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชย อย่างละ 1 รางวัล

โครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนา

โครงการสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดยมีสาระสำคัญของวันอาสาฬบูชาดังนี้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระบัญญัติ ให้พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษา ณ วัดใดวัดหนึ่งเป็นระยะเวลารวม 3 เดือน คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่สมณะอยู่ในวัด ตลอดฤดูฝน

อ.3 ทัศนศึกษา ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร

เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว โดยกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติมีดังนี้ การทำบุญถวายสังฆทาน การฟังเทศน์เกี่ยวกับการทำความดี ฝึกการนั่งสมาธิ การสวดมนต์ และการเวียนเทียน

ประชุมผู้บริหาร รร.สาธิตละอออุทิศ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีครูใหญ่จากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง สุพรรณบุรี นครนายก และกรุงเทพฯ ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ร่วมนำเสนอและพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยมีการติดตามความคืบหน้า การจัดการเรียนการสอน โครงการละออพลัส และหลักสูตรบูรณาการทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

พิธีไหว้ครูและบายศรีนักเรียนใหม่ 2562

พิธีไหว้ครูและบายศรีนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการเโรงเรียนเป็นประธานพิธีและได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน จากนั้นได้มอบวุฒิบัติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู เป็นพิธีบายศรีให้กับนักเรียนใหม่ระดับชั้น บ้านหนูน้อย, บ้านสาธิต, อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีพระอาจารย์ปรีชา วัดบางเสาธง เป็นประธานในพิธีการผูกข้อมือ และมีตัวแทนนักเรียนรุ่นพี่มาติดเข็มกลัดสายสัมพันธ์น้อง-พี่ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน

มอบดาวเด็กดีปฐมวัย

พิธีมอบดาวเด็กดีประจำปีการศึกษา2562 คุณธรรมด้านมีวินัย เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดพิธีมอบดาวเด็กดีให้แก่นักเรียนระดับชั้นบ้านหนูน้อย – อนุบาลปีที่ 3 ในคุณธรรมด้านความมีวินัย โดยมีครูน้ำเพชร์ ทรายแก้วเป็นผู้เล่านิทานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความมีวินัยและมีตัวแทนคุณครูมามอบดาวเด็กดีให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตละออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการวันสุนทรภู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก ภายในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการประกวดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ดังนี้ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 การประกวดเขียนบรรยายข้อคิดที่ได้จากบทกลอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดเขียนบรรยายประสบการณ์ ผ่านคำสอนจากกลอนสุนทรภู่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันและให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ ซึ่งโครงการเลือตั้งประธานนักเรียนในปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

1 4 5 6 7