กิจกรรม Suan Dusit October camp 16 ต.ค. 2562

กิจกรรม Gel Candle กิจกรรม Super Glue และ กิจกรรม DIY Shampoo มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำของใช้ต่าง ๆขึ้นมาใช้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ใหญ่หลายคนคุ้นเคย และอาจเคยทำของใช้เหล่านั้นขึ้นมาใช้เอง แต่กับนักเรียนหลายๆคนคุ้นชินกับการซื้อสิ่งของเหล่านั้นมาใช้ นอกจากการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น นักเรียนยังได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ เมื่อนำมาผสม ต้ม หรือละลายกับน้ำอีกด้วย “Car Racing” ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและเลือกหยิบดินน้ำมันคนละ 1 ก้อน ให้นักเรียนเล่นเกม “ก่อร่างสร้างตัว” โดยครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนนำดินน้ำมันไปวางต่อกันให้สูงที่สุดและเมื่อเพลงหยุดให้นักเรียนหยุดทันที กลุ่มใดวางได้สูงสุดเป็นผู้ชนะ ครูนำของเล่นที่เป็นชุดสนามแข่งรถมาให้นักเรียนดู นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะทำสนามแข่งรถจากดินน้ำมันได้หรือไม่ ได้อย่างไร ครูแนะนำอุปกรณ์การทำสนามแข่งรถ และสาธิตการปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นทาง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์และลงมือปั้นสนามแข่งรถ เมื่อปั้นเสร็จแต่ละกลุ่มทดลองเล่นโดยหมุนเวียนกันเล่นให้ครบทุกกลุ่มแล้วลงความคิดเห็น ว่าผลงานของกลุ่มใดเล่นได้สนุกที่สุด สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คือทักษะการคิดและนวัตกรรมโดยการคิดสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่กำหนดให้ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับคนรอบข้าง จากการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม Suan Dusit October camp 15 ต.ค. 2562

กิจกรรม Mat Pattern กิจกรรมที่เลือกนำสิ่งของใกล้ตัว เช่น เสื่อ พรม ที่มีลวดลายที่เกิดจากการนำวัตถุมาเรียง/สานต่อๆกันอย่างมีรูปแบบทำให้เกิดลวดลายมาให้นักเรียนสำรวจ สังเกตและเล่นกับสื่อที่ครูจัดเตรียมมา จากนั้นจึงพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการสร้างลวดลายในรูปแบบต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการกำหนดรูปแบบการจัดวาง การสานเพื่อสร้างลวดลายของสิ่งของตามจินตนาการ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องแบบรูป ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อีกด้วย “กิจกรรมวิถีกล้วยกวน” เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นความพยายามของเกษตรกรที่ต้องการแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรที่มากจนรับประทานไม่ทัน ถ้าปล่อยไว้ก็จะเน่า เสียหาย กิจกรรมเริ่มด้วยครูนำนักเรียนสังเกตต้นกล้วยที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน เพื่อสังเกตส่วนต่าง ๆ ของกล้วย เช่น ใบกล้วย ก้านกล้วย ปลีกล้วย ผลกล้วย กาบกล้วย จากนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีที่จะรักษากล้วยที่มีไว้รับประทานได้นาน ๆ โดยไม่เน่าเสีย นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อคิดสูตรการทำกล้วยกวนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทำกล้วยกวน แต่ละกลุ่มนำเสนอสูตรการทำกล้วยกวน รวมถึงแบ่งให้เพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนทดลองชิม และให้คะแนนรสชาติกล้วยกวนกลุ่มที่ตนเองประทับใจ