โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

           โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่12 มิถุนายน 2563ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารละอออุทิศ เวลา 09.00-12.00 น โดยมี ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และ ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ อ.ดร.วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการร่วมในการประเมิน แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยการประเมินในครั้งนี้ มี ผศ.อรุณศรี […]

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครู

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รับสมัครครูปฐมวัย 3 อัตรา  ครูประถมศึกษา 2 อัตรา คุณสมบัติ * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป * มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองการผ่านงานด้านการสอน * มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ติดต่อสอบถาม 259 ถนนราชสีมา เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300   โทรศัพท์ : 02-2445590  แฟกซ์ : 02-2445591