ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

นางสาวปภัสสร สันตะวาลิ้ม

นางสาวปภัสสร สันตะวาลิ้ม

MR.CHRISTIAAN MARRITZ BOTHA - DE VRIES

MR.CHRISTIAAN MARRITZ BOTHA - DE VRIES

MS.AISHA NANYANZI

MS.AISHA NANYANZI

MR.FAISAL SSEMWANGA

MR.FAISAL SSEMWANGA

MR.DAVID DE URIES - BOTHA

MR.DAVID DE URIES - BOTHA