กลุ่มบูรณาการ

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวบรรจง ทิพจร

นางสาวบรรจง ทิพจร

นางสาวยุพา สำเนานวน

นางสาวยุพา สำเนานวน

ณรงศักดิ์ ชัยสวัสดี

นายณรงศักดิ์ ชัยสวัสดี

นางสาวฐิติกาญจน์ เกื้อนุ้ย

นางสาวฐิติกาญจน์ เกื้อนุ้ย

นางสาวอาภาภรณ์ ภู่พวงไพโรจน์

นางสาวอาภาภรณ์ ภู่พวงไพโรจน์

นางสาวน้ำค้าง ยินดีขันธ์

นางสาวน้ำค้าง ยินดีขันธ์

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวดุจเดือน จิรานนท์

นางสาวดุจเดือน จิรานนท์

นางสาวศิวรักษ์ ศรีสะอาดดี

นางสาวศิวรักษ์ ศรีสะอาดดี

นางทิพย์สุคนธ์ วิชัยดิษฐ

นางทิพย์สุคนธ์ วิชัยดิษฐ

นางสาวรุ่งนภา วันเพ็ง

นางสาวรุ่งนภา วันเพ็ง

นางสาวอารี สุทธิสุข

นางสาวอารี สุทธิสุข

นางสาวพร้อมพร สระคำ

นางสาวพร้อมพร สระคำ

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิภาค

นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิภาค

นายสาธิต ทิตย์สีแสง

นายสาธิต ทิตย์สีแสง

น่ยกิตติศักดิ์ เมฆปั้น

นายกิตติศักดิ์ เมฆปั้น

นางสาวกิตติกา อยู่ยงสินธุ์

นางสาวกิตติกา อยู่ยงสินธุ์

นางสาวปรียาาภรณ์ ทองสุข

นางสาวปรียาาภรณ์ ทองสุข

นางสาวกัลยา พงษ์ประเสริฐ

นางสาวกัลยา พงษ์ประเสริฐ

นางสาวจิราวรรณ คบขุนทด

นางสาวจิราวรรณ คบขุนทด

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพุทธชาติ เพชรภูเขียว

นางสาวพุทธชาติ เพชรภูเขียว

นายรวี ศรีพุทธิรัตน์

นายรวี ศรีพุทธิรัตน์

นางสาวประณิตา ทองพันธ์

นางสาวประณิตา ทองพันธ์

นางสาวหทัยทิพย์ นามวงษ์

นางสาวหทัยทิพย์ นามวงษ์

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสายชล นัทธี

นายสายชล นัทธี

นางจันทิมา สุพรรณกนก

นางจันทิมา สุพรรณกนก

นางสาวเบญจรัตน์ อ่วมเครือ

นางสาวเบญจรัตน์ อ่วมเครือ

นางสาวรุ่งเรือง หอมปัญญา

นางสาวรุ่งเรือง หอมปัญญา

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจงกล วจนะเสถียร

นางสาวจงกล วจนะเสถียร

นายทัชรินทร์ แมสชิลี

นายทัชรินทร์ แมสชิลี

นายสมศักดิ์ ปัญหา

นายสมศักดิ์ ปัญหา

นางสาวดาวรุ่ง หนูขาว

นางสาวดาวรุ่ง หนูขาว

นายอรรณพพล นาคสุก

นายอรรณพพล นาคสุก