อ.1

ครูระดับชั้นอนุบาล 1

นางสาวพรรณทิยา เพ็ชรจำรัส

นางสาวพรรณทิยา เพ็ชรจำรัส

นางสาวจิรวรรณ สาคร

นางสาวจิรวรรณ สาคร

นายมนัสวิน พวงใต้

นายมนัสวิน พวงใต้

นางสาวพรทิพย์ วงษ์สุดใจ

นางสาวพรทิพย์ วงษ์สุดใจ

นางสาวาญจนา ธรรมลังกา

นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา

นางสาววิชชุดา สมนึกตน

นางสาววิชชุดา สมนึกตน

นางสาวภณิดา ศิลวัฒน์

นางสาวภณิดา ศิลวัฒน์

นางสาวมยุรีย์ เปลี่ยนแพ

นางสาวมยุรีย์ เปลี่ยนแพ

นางสาวธิดารัตน์ สัมโย